Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
» Çevrimiçi Ziyaretçiler: 2

» Çevrimiçi Üyeler: 0

» Toplam Üye Sayısı: 1,774
» En Yeni Üye: mahser96
Özlü SözlerCevşen Meali
<< Önceki Sayfa

 

Bismillahirrahmanirrahim

1

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Allahümme inni es’elüke bi-esmaike

Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah,  (Ya Allah)

Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman, (Ya Rahman)

Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahîm, (Ya Rahim)

Ey her şeyi bilen Alîm, (Ya Alim)

Ey yumuşak muamele eden Halîm, (Ya Halim)

Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm, (Ya Azim)

Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakîm, (Ya Hakim)

Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm, (Ya Kadim)

Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm, (Ya Mukim)

Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm, (Ya Kerim)

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

2

Ey efendilerin efendisi, (Ya seyyides-sadat)                                  

Ey dualara cevap veren, (Ya mucibed-daavat)  

Ey iyiliklerin sahibi, (Ya veliyyel-hasenat)

Ey dereceleri yükselten, (Ya rafiad-derecat)

Ey bereketleri büyük olan, (Ya azimel-berekat)

Ey hataları bağışlayan, (Ya ğafirel-hatiat)

Ey belaları def eden, (Ya dafial-beliyyat)                          

Ey sesleri işiten, (Ya samial-esvat)

Ey dilekleri veren, (Ya mu’tıyel-mesulat)                          

Ey sır ve gizlilikleri bilen, (Ya alimes-sirri vel-hafiyyat)

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

3

Ey bağışlayanların en hayırlısı, (Ya hayral-ğafirin)

Ey yardım edenlerin en hayırlısı, (Ya hayran-nasırin)

Ey hükmedenlerin en hayırlısı, (Ya hayral-hakimin)

Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı, (Ya hayral-fatihin)

Ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı, (Ya hayraz-zakirin)

Ey vârislerin en hayırlısı, (Ya hayral-varisin)

Ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların en hayırlısı, (Ya hayral-hamidin)

Ey rızık verenlerin en hayırlısı, (Ya hayrar-razikin)

Ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı, (Ya hayral-fasılin)

Ey ihsan edenlerin en hayırlısı, (Ya hayral-muhsinin)

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

4

Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi, (Ya men lehül-izzü vel-cemal)

Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi, (Ya men lehül-mülkü vel-celal)

Ey kudret ve kemâlin gerçek sahibi, (Ya men lehül-kudretü vel-kemal)

Ey büyük ve yüce olan, (Ya men hüvel-kebirül-müteal)

Ey şiddetli azap sahibi olan, (Ya men hüve şedidül-mihal)

Ey ikâbı şiddetli olan, (Ya men hüve şedidül-ikab)

Ey hesâbı süratli gören, (Ya men hüve seriül-hisab)

Ey katında güzel mükafatı bulunan, (Ya men hüve indehü hüsnüs-sevab)

Ey katında Ümmül-Kitap bulunan, (Ya men hüve indehü ümmül-kitab)

Ey rahmet yüklü bulutları yaratan, (Ya men hüve yünşiüs-sehabes-sikal)

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

5

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân, (Ya Hannan)

Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân, (Ya Mennan)

Ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyân, (Ya Deyyan)

Ey bağışlaması bol olan Ğufrân, (Ya Gufran)

Ey kullarına yol gösteren Burhân, (Ya Burhan)

Ey gerçek saltanat sahibi Sultân, (Ya Sultan)

Ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan Sübhân, (Ya Sübhan)

Ey kendinden yardım istenen Müsteân, (Ya Müstean)

Ey nîmet ve beyân sahibi, (Ya Zel-menni vel-beyan)

Ey emniyet ve emân sahibi, (Ya Zel-eman)

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

6

Ey azametine her şeyin boyun eğdiği, (Ya men tevadaa küllü şeyin li-azametih)

Ey kudretine her şeyin teslim olduğu, (Ya menistesleme küllü şeyin li-kudretih)

Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu, (Ya men zelle küllü şeyin li-izzetih)

Ey heybetine her şeyin itaat ettiği, (Ya men hadaa küllü şeyin li-heybetih)

Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyat ettiği, (Ya menin-kade küllü şeyin li-mülketih)

Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği, (Ya men dane küllü şeyin min-mehafetih)

Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı, (Ya menin-şakkatil-cibalü min-haşyetih)

Ey emriyle göklerin ayakta durduğu, (Ya men kametis-semavatü bi-emrih)

Ey izniyle yerin karar kıldığı, (Ya menis-tekarratil-ardu bi-iznih)

Ey memleketinin ahâlisine zulmetmeyen, (Ya men la ya’tedi ala ehli memleketih)

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

7

Ey hataları mağfiret eden, Ya ğafirel-hataya

Ey belaları kaldıran, Ya kaşifel-belaya

Ey ümitler kendisinde son bulan, Ya müntehar-recaya

Ey ihsanı bol veren, Ya müczilel-ataya

Ey hediyeleri geniş olan, Ya vasial-hedaya

Ey mahlûkata rızık veren, Ya razıkal-beraya

Ey ölümlere karar veren, Ya kadıyel-münaya

Ey şikâyetleri işiten, Ya samiaş-şekaya

Ey askerler gönderen, Ya baises-seraya

Ey esirleri salıveren, Ya mutlikel-üsera

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

8

Ey hamd ve senâ sahibi, Ya zel-hamdi ves-sena

Ey şeref ve yücelik sahibi, Ya zel-mecdi ves-sena

Ey fahir ve bahâ sahibi, Ya zel-fahri vel-beha

Ey ahd ve vefâ sahibi, Ya zel-ahdi vel-vefa

Ey af ve rızâ sahibi, Ya zel-afvi ver-rıda

Ey iyilik ve bağış sahibi, Ya zel-menni vel-ata

Ey kesin söz ve hüküm sahibi, Ya zel-fasli vel-kada

Ey izzet ve sonsuzluk sahibi, Ya zel-izzeti vel-beka

Ey cömertlik ve nimetler sahibi, Ya zel-cudi ven-ne’ma

Ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi, Ya zel-fadli vel-ala

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

9

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan Mâni’, Ya Mani

Ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden Dâfi’, Ya Dafi

Ey faydalı şeyleri yaratan Nâfi’, Ya Nafi

Ey bütün sesleri işiten Sâmi’, Ya Sami

Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfi’, Ya Rafi

Ey her şeyi sanatla yaratan Sâni’, Ya Sani

Ey kullarına şefaat eden Şâfi’, Ya Şafi

Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmi’, Ya Cami

Ey ilim ve ihsânı her şeyi içine alan Vâsi’, Ya Vasi

Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsi’, Ya Musi

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

10

Ey bütün sanatların sanatkârı, Ya sania külli masnu

Ey bütün mahlûkâtın yaratıcısı, Ya halika külli mahluk

Ey bütün rızıklananların rızık vericisi, Ya razıka külli merzıık

Ey bütün sahip olunanların sahibi, Ya malike külli memluk

Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı, Ya kaşife külli mekrub

Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi, Ya farice külli mağmum

Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi, Ya rahime külli merhum

Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı, Ya nasıra külli mahzul

Ey bütün ayıplıların ayıplarını örten, Ya satire külli ma’yub

Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı, Ya melcee külli mazlum

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

 11

Ey sıkıntım ânında hazırlığım, Ya iddeti inde şiddeti

Ey musîbetim ânında ümidim, Ya recai inde musibeti

Ey yalnızlığım ânında arkadaşım, Ya munisi inde vahşeti

Ey gurbetliğimde dostum, Ya sahibi inde ğurbeti

Ey nîmetlendiğim anda sahibim, Ya veliyyi inde ni’meti

Ey kederim ânında ferahlatıcım, Ya kaşife inde kurbeti

Ey ihtiyacım ânında yardımıma koşan, Ya ğıyasi indef-tikari

Ey zor durumumda sığınağım, Ya melcei indez-tırarı

Ey korkum ânında yardımcım, Ya muini inde fezei

Ey şaşkınlığım ânında yol göstericim, Ya delili inde hayreti

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

12

Ey gaybları bilen, Ya allamel-ğuyub

Ey günahları bağışlayan, Ya ğaffaraz-zünub

Ey ayıpları örten, Ya settarel-uyub

Ey sıkıntıları kaldıran, Ya keşşafel-kürub

Ey kalpleri değiştiren, Ya mukallibel-kulub

Ey kalpleri süsleyen, Ya müzeyyinel-kulub

Ey kalpleri nurlandıran, Ya münevvirel-kulub

Ey kalplerin tabibi, Ya tabibel-kulub

Ey kalplerin sevgilisi, Ya habibel-kulub

Ey kalplerin dostu,  Ya enisel-kulub

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

13

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey yücelik ve ululuk sahibi Celîl, Ya Celil

Ey gerçek güzellik sahibi Cemîl, Ya Cemil

Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekîl, Ya Vekil

Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan Kefîl, Ya Kefil

Ey kullarına yol gösteren Delîl, Ya Delil

Ey kullarının hatâ ve yanlışlarını bağışlayan Mukîl, Ya Mukil

Ey her şeyden haberdar olan Habîr, Ya Habir

Ey lütuf ve keremi bol olan Latîf, Ya Latif

Ey sonsuz izzet sahibi Azîz, Ya Aziz

Ey bütün mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik, Ya Melik

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

14

Ey şaşkınların yol göstericisi, Ya delilel-mütehayyirin

Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, Ya ğıyasel-müstağısin

Ey medet isteyenlerin imdat edicisi, Ya sarihal-müstasrihin

Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, Ya carel-müstecirin

Ey âsilerin sığınağı, Ya melceel-âsin

Ey günahkârların bağışlayıcısı, Ya ğafirel-müznibin

Ey korkanlara emniyet veren, Ya emanel-haifin

Ey miskinlere merhamet eden, Ya rahimel-mesakin

Ey yalnızlık duyanların dostu, Ya enisel-müstevhişin

Ey darda kalanların duâlarına cevap veren, Ya mucibe davetil-mudtarrin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

15

Ey cömertlik ve ihsan sahibi, Ya zel-cudi vel-ihsan

Ey fazıl ve iyilik sahibi, Ya zel-fadli vel-imtinan

Ey emniyet ve emân sahibi, Ya zel-emni vel-eman

Ey kudsiyet ve kemalât sahibi, Ya zel-kudsi ves-sübhan

Ey hikmet ve beyan sahibi, Ya zel-hikmeti vel-beyan

Ey rahmet ve rıdvan sahibi, Ya zer-rahmeti ver-rıdvan

Ey kesin delil ve bürhan sahibi, Ya zel-hücceti vel-bürhan

Ey azamet ve saltanat sahibi, Ya zel-azameti ves-sultan

Ey af ve mağfiret sahibi, Ya zel-afvi vel-ğufran

Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi, Ya zer-re’feti vel-müstean

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

16

Ey her şeyin Rabbi, Ya men hüve rabbü külli şey            

Ey her şeyin ilâhı, Ya men hüve ilahü külli şey

Ey her şeyin yaratıcısı, Ya men hüve haliku külli şey                   

Ey her şeyin üzerinde olan, Ya men hüve fevka külli şey

Ey her şeyden önce olan, Ya men hüve kable külli şey     

Ey her şeyden sonra olan, Ya men hüve ba’de külli şey

Ey her şeyi bilen, Ya men hüve alimü külli şey                 

Ey her şeye gücü yeten, Ya men hüve kadiru külli şey

Ey her şeyin Sâni’i, Ya men hüve saniu külli şey              

Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan Ya men hüve yebka ve yefna küllü şey

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

17

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike

Ey kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min, Ya Mü’min

Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin, Ya Müheymin

Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin, Ya Mükevvin

Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin, Ya Mülekkin

Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin, Ya Mübeyyin

Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin, Ya Mühevvin

Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin, Ya Müzeyyin

Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım, Ya Muazzım

Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin, Ya Muavvin

Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin, Ya Mülevvin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

18

Ey mülkünde dâim olan, Ya men hüve fi-mülkihi mukim

Ey celâlinde azîm olan, Ya men hüve fi-celalihi azim

Ey saltanatında kadîm olan, Ya men hüve fi-sultanihi kadim

Ey kullarına rahmet eden, Ya men hüve ala-abdihi rahim

Ey her şeyi bilen, Ya men hüve bi-külli şey’in alim

Ey emirlerine uymayana halîm olan, Ya men hüve limen cefahü halim

Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan,  Ya men hüve limen tereccahü kerim

Ey ölçülerinde hikmetli olan, Ya men hüve fi-mekadirihi hakim

Ey hükmünde lütuf sahibi olan, Ya men hüve fi-hükmihi latif

Ey lütfünde kadîr olan, Ya men hüve fi-lütfihi kadir

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

  

19

Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen, Ya men la yürca illa fadluh

Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan, Ya men la yuhafü illa adlüh

Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen, Ya men la yüntazaru illa birruh

Ey affından başka bir şey istenmeyen, Ya men la yüs’elü illa afvuh

Ey mülkünden başkası devam etmeyen, Ya men la yedumu illa mülküh

Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan, Ya men la sultane illa sultanüh

Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan, Ya men la burhane illa burhanüh

Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, Ya men vesiat külle şey’in rahmetüh

Ey rahmeti gazabını geçmiş olan, Ya men sebekat rahmetühü ala ğadabih

Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan, Ya men ehata bi-külli şey’in ilmüh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

20

Ey tasayı kaldıran, Ya faricel-hemm                                  

Ey gamı gideren, Ya kaşifel-ğamm

Ey günahı affeden, Ya ğafirez-zenb                                  

Ey tövbeyi kabul eden, Ya kabilet-tevb

Ey yaratılmışların yaratıcısı, Ya halikal-halk

Ey vaadinde sâdık olan, Ya sadikal-vaad

Ey yavrulara rızık veren, Ya razikat-tıfl                 

Ey sözünü yerine getiren, Ya mufiyel-ahd

Ey gizliyi bilen, Ya alimes-sırr                                

Ey tohumu yarıp sümbüllendiren, Ya falikal-habb

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

21

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Fe-es’elüke bi-esmaike:

Ey her şeyiyle yüce olan Alî, Ya Aliyy

Ey sözünden vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî, Ya Vefiyy

Ey müminlerin dostu olan Velî, Ya Veliyy

Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî, Ya Ganiyy

Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî, Ya Meliyy

Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî, Ya Zekiyy

Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî, Ya Radıyy

Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî, Ya Bediyy

Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî, Ya Hafiyy

Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî, Ya Kaviyy

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

22

Ey güzeli açığa çıkaran, Ya men azharel-cemil

Ey çirkinin üzerini örten, Ya men setera alel-kabih

Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, Ya men la yuahizü bil-cerimeh

Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, Ya men la yehtiküs-sitr

Ey affı büyük olan, Ya azimel-afv

Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, Ya hasenet-tecavüz

Ey mağfireti geniş olan, Ya vasial-mağfireh

Ey rahmeti bol veren, Ya basital-yedeyni bir-rahmeh

Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi, Ya sahibe külli necva

Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan, Ya münteha külli şekva

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

23

Ey bol nimet sahibi, Ya zen-ni’metis-sabiğa

Ey geniş rahmet sahibi, Ya zer-rahmetil-vasia

Ey tam hikmet sahibi, Ya zel-hikmetil-baliğa

Ey kâmil kudret sahibi, Ya zel-kudretil-kamile

y kesin hüccet sahibi, Ya zel-hüccetil-katıa

Ey açık ikram sahibi, Ya zel-kerametiz-zahira

Ey yüce sıfat sahibi, Ya zes-sıfatil-aliye

Ey dâim izzet sahibi, Ya zel-izzetid-daime

Ey metin kuvvet sahibi, Ya zel-kuvvetil-metine

Ey geçmiş minnet sahibi, Ya zel-minnetis-sabika

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

24

Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, Ya ahkemel-hakimin

Ey âdillerin en adâletlisi, Ya a’delel-adilin

Ey doğruların en doğrusu, Ya esdakas-sadıkin

Ey varlığı açık olanların en açığı, Ya ezharaz-zahirin

Ey temiz olanların en temizi, Ya etherat-tahirin

Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan, Ya ahsenel-halikin

Ey hesaba çekenlerin en süratlisi, Ya esraal-hasibin

Ey işitenlerin en iyi işiticisi, Ya esmaas-samiin

Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi, Ya ekremel-ekremin

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, Ya erhamer-rahimin

Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi, Ya eşfeaş-şafiin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

25

Ey semâları yoktan yaratan, Ya bedias-semavat

Ey karanlıkları meydana getiren, Ya cailez-zulümat

Ey gizlilikleri bilen, Ya alimel-hafiyyat

Ey için için üzülenlere acıyan, Ya rahimel-aberat

Ey utanılacak şeyleri örten, Ya satiral-averat

Ey belâları defeden, Ya kaşifel-beliyyat

Ey ölüleri dirilten, Ya muhyiyel-emvat

Ey sevapları kat kat yazan, Ya daifel-hasenat

Ey bereketleri indiren, Ya münzilel-berekat

Ey cezâları şiddetli olan, Ya şediden-nekamat

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

26

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir, Ya Musavvir

Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir, Ya Mukaddir

Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir, Ya Mutahhir

Ey nûruyla her şeyi nurlandıran Münevvir, Ya Münevvir

Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim, Ya Mukaddim

Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir, Ya Muahhir

Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir, Ya Müyessir

Ey kullarını azâbıyla korkutan Münzir, Ya Münzir

Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübeşşir, Ya Mübeşşir

Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir, Ya Müdebbir

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

27

Ey Beytül Haramın Rabbi, Ya Rabbel-beytil-haram

Ey haram ayların sahibi, Ya Rabbeş-şehril-haram

Ey Mescidül Haramın Rabbi, Ya Rabbel-Mescidil-haram

Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi, Ya Rabbel-beledil-haram

Ey Rükn-ü Hacerül-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi, Ya Rabber-rükni vel-makam

Ey Meş’aril-Haramın Rabbi, Ya Rabbel-meş’aril-haram

Ey helâl ve haramın Rabbi, Ya Rabbel-hılli vel-haram

Ey nur ve karanlığın Rabbi, Ya Rabben-nuri vez-zalam

Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi, Ya Rabbet-tahiyyeti ves-selam

Ey celâl ve ikrâmın Rabbi, Ya Rabbel-celali vel-ikram

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

28

Ey desteği olmayanların desteği, Ya imade men la imade leh

Ey dayanağı olmayanların dayanağı, Ya senede men la senede leh

Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, Ya zühre men la zühre leh

Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı, Ya ğıyase men la ğıyase leh

Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, Ya hırze men la hırze leh

Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı, Ya fahre men la fahre leh

Ey izzeti olmayanların izzeti, Ya izze men la izze leh

Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, Ya muine men la muine leh

Ey dostu olmayanların dostu, Ya enise men la enise leh

Ey zenginliği olmayanların zenginliği, Ya ğunyete men la ğunyete leh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

29

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi esmaike:

Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim, Ya Kaim

Ey varlığının sonu olmayan Dâim, Ya Daim

Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim, Ya Rahim

Ey mevcudatına hükmeden Hâkim, Ya Hakim

Ey her şeyi bilen Âlim, Ya Alim

Ey yarattıklarını koruyan Âsım, Ya Asım

Ey her şeyi adâletle taksim eden Kâsım, Ya Kasım

Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim, Ya Salim

Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd, Ya Kabıd

Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten Bâsıt, Ya Basıt

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

30

Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, Ya asıme menis-ta’sameh

Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, Ya rahime menis-terhameh

Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, Ya nasıra menis-tensarah

Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden, Ya hafiza menis-tahfezah

Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, Ya mükrime menis-tekremeh

Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, Ya mürşide menis-terşedeh

Ey kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden, Ya muine menis-teaneh

Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden, Ya muğıse menis-teğaseh

Ey feryat edenlerin feryâdına koşan, Ya sariha menis-tasrahah

Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, Ya ğafira menis-tağferah

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

31

Ey affı bol olan, Ya kerimes-safh                           

Ey iyiliği büyük olan, Ya azimel-menn

Ey hayrı çok olan, Ya kesirel-hayr             

Ey fazlı kadîm olan, Ya kadimel-fadl

Ey sanatı güzel olan, Ya latifes-sun            

Ey lütfü dâim olan, Ya daimel-lütf

Ey sıkıntıyı gideren, Ya nafisel-kerb                      

Ey zararı kaldıran, Ya kaşifed-durr

Ey mülkün sahibi, Ya malikel-mülk                       

Ey hak ile hükmeden, Ya kadıyen-bil-hakk

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

32

Ey mağlup edilmeyen Azîz, Ya azizen la yudam

Ey kendisinden uzaklaşılmayan Lâtîf, Ya latifen la yuram

Ey uyumayan gözetleyici, Ya rakiben la yenam

Ey yok olmayan Mevcûd, Ya kaimen la yefut

Ey ölmeyen Hayy, Ya hayyen la yemut

Ey yok olmayan Melik, Ya meliken la yezul

Ey fenâ bulmayan Bâkî, Ya bakiyen la yefna

Ey cehalet ârız olmayan Âlim, Ya alimen la yechel

Ey taama muhtaç olmayan Samed, Ya sameden la yut’am

Ey zaafa uğratılmayan Kavî, Ya kaviyyen la yud’af

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

33

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid, Ya Vahid

Ey istediğini bulan Vâcid, Ya Vacid

Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid, Ya Şahid

Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid, Ya Macid

Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid, Ya Raşid

Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis, Ya Bais

Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris, Ya Varis

Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Dârr, Ya Darr

Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi, Ya Nafi

Ey kullarına hidayet veren Hâdi, Ya Hadi

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

34

Ey bütün azîmlerden daha Azîm, Ya a’zamu min-külli azim

Ey bütün cömertlerden daha Kerîm, Ya ekremü min-külli kerim

Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm, Ya erhamü min-külli rahim

Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm, Ya ahkemü min-külli hakim

Ey bütün âlimlerden daha Alîm, Ya a’lemü min-külli alim

Ey bütün önce yaratılanlardan daha evvel var olan Kadîm, Ya akdemu min-külli kadim

Ey bütün büyüklerden daha büyük, Ya ekberü min-külli kebir

Ey bütün yücelerden daha Celîl, Ya ecellü min-külli celil

Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz, Ya eazzü min-külli aziz

Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif, Ya eltafü min-külli latif

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

35

Ey ahdinde vefalı, Ya men hüve fi-ahdihi vefiyy

Ey vefasında kuvvetli, Ya men hüve fi-vefaihi kaviyy

Ey kuvvetinde yüce, Ya men hüve fi-kuvvetihi aliyy

Ey yüceliğinde yakın, Ya men hüve fi-uluvvihi karib

Ey yakınlığında latîf, Ya men hüve fi-kurbihi latif

Ey lütfünde şerîf, Ya men hüve fi-lütfihi şerif

Ey şerefinde azîz, Ya men hüve fi-şerefihi aziz

Ey izzetinde azîm, Ya men hüve fi-izzetihi azim

Ey azametinde mecîd, Ya men hüve fi-azametihi mecid

Ey yüceliğinde hamîd, Ya men hüve fi-mecdihi hamid

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

36

Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, Ya men hüve küllü şey’in hadiün leh

Ey her şey kendisi için var olan, Ya men hüve küllü şey’in kainün leh

Ey her şey kendisi için mevcut olan, Ya men hüve küllü şey’in mevcudun leh

Ey her şeyin kendisine döndüğü, Ya men hüve küllü şey’in münibün leh

Ey her şeyin kendisinden korktuğu, Ya men hüve küllü şey’in haifün minhu

Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği, Ya men hüve küllü şey’in müsebbihün leh

Ey her şey onunla ayakta olan, Ya men hüve küllü şey’in kaimun bih

Ey her şeyin kendisine itaat ettiği, Ya men hüve küllü şey’in haşiun leh

Ey her şeyin kendisine yöneldiği, Ya men hüve küllü şey’in sairun ileyh

Ey ona bakan yüzü müstesnâ her şeyin helâk olduğu, Ya men hüve küllü şey’in halikün illa vecheh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

37

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey kullarına yeten Kâfi, Ya Kafi

Ey her türlü derde devâ veren Şâfi, Ya Şafi

Ey vaadinde duran Vâfi, Ya Vafi

Ey maddî ve mânevî dertlere âfiyet veren Muâfi, Ya Muafi

Ey her şeyiyle yüce olan Âli, Ya Ali

Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâi, Ya Dai

Ey iyi kullarından hoşnut olan Râzi, Ya Radı

Ey hikmet ve adâletle hükmeden Kâdi, Ya Kadı

Ey varlığının sonu olmayan Bâkî, Ya Baki

Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi, Ya Hadi

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

38

Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, Ya men la meferra illa ileyh

Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, Ya men la mefzea illa ileyh

Ey kendisinden başka ilticâ edilecek yer olmayan, Ya men la melcee illa ileyh

Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan, Ya men la yütevekkelü illa aleyh

Ey kendisinden başka maksut olmayan, Ya men la maksade illa ileyh

Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan, Ya men la mencee illa ileyh

Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen, Ya men la yurğabu illa ileyh

Ey kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen, Ya men la yu’bedu illa iyyah

Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen, Ya men la yüsteanü illa minh

Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan, Ya men la havle vela kuvvete illa bih

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

39

Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı, Ya hayral-merhubin

Ey matlupların en hayırlısı, Ya hayral-matlubin

Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-merğubin

Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, Ya hayral-mes’ulin

Ey maksut olanların en hayırlısı, Ya hayral-maksudin

Ey zikredilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-mezkurin

Ey şükredilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-meşkurin

Ey sevilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-mahbubin

Ey indirenlerin en hayırlısı, Ya hayral-münzilin

Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayral-müste’nisin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

40

Ey yaratıp düzene koyan, Ya men hüve haleka fesevva

Ey takdir edip hedefe götüren, Ya men hüve kaddera feheda

Ey belâyı kaldıran, Ya men hüve yekşifül-belva

Ey gizli yakarışı işiten, Ya men hüve yesmeun-necva

Ey batmışı kurtaran, Ya men hüve yünkızül-ğarka

Ey helâk olana necât veren, Ya men hüve yüncil-helka

Ey hastaya şifa veren, Ya men hüve yeşfil-merda

Ey öldüren ve dirilten, Ya men hüve emate ve ehya

Ey güldüren ve ağlatan, Ya men hüve edhake ve ebka

Ey saptıran ve hidâyete erdiren, Ya men hüve edalle ve ehda

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

41

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gâfir, Ya Gafir

Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir, Ya Satir

Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir, Ya Kahir

Ey her şeye gücü yeten Kâdir, Ya Kadir

Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır, Ya Nazır

Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır, Ya Fatır

Ey kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren Şâkir, Ya Şakir

Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir, Ya Zakir

Ey dostlarına yardım eden Nâsır, Ya Nasır

Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir, Ya Cabir

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

42

Ey karada ve denizde yolu olan, Ya men hüve fil-berri vel-bahri sebilüh

Ey dış âlemde âyetleri bulunan, Ya men hüve fil-afaki ayatüh

Ey âyetlerinde delili olan, Ya men hüve fil-ayati burhanüh

Ey ölümlerde kudreti tecellî eden, Ya men hüve fil-memati kudretüh

Ey kabirlerde izzeti olan, Ya men hüve fil-kuburi izzetüh

Ey Kıyâmette saltanatı olan, Ya men hüve fil-kıyameti milketüh

Ey hesapta heybeti olan, Ya men hüve fil-hisabi heybetüh

Ey Mîzanda hükmü olan, Ya men hüve fil-mizani kazaüh

Ey Cennette rahmeti olan, Ya men hüve fil-cenneti rahmetüh

Ey ateşte azabı olan, Ya men hüve fin-nari azabüh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

43

Ey korkanların kendisine kaçtığı, Ya men hüve ileyhi yehrebül-haifun

Ey günahkârların kendisine sığındığı, Ya men hüve ileyhi yefzeul-müznibun

Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği, Ya men hüve ileyhi yaksidül-münibun

Ey âsilerin kendisine ilticâ ettiği, Ya men hüve ileyhi yelceül-âsun

Ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği, Ya men hüve ileyhi yerğabüz-zahidun

Ey hatâlıların kendisine ümit beslediği, Ya men hüve fihi yetmeul-hâtiun

Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu, Ya men hüve yeste’nisü bihil-müridun

Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği, Ya men hüve yeftehiru bihil-muhsinun

Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği, Ya men hüve aleyhi yetevekkelül-mütevekkilun

Ey kuvvetle îman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu, Ya men hüve yeskünü bihil-mukinun

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

44

Ey bütün yakınlardan daha yakın, Ya akrabu min-külli karib

Ey bütün sevilenlerden daha sevgili, Ya ehabbu min-külli habib

Ey bütün büyüklerden daha büyük, Ya a’zamu min-külli azim

Ey bütün izzet sahiplerinden daha azîz, Ya eazzü min-külli aziz

Ey bütün kuvvetlilerden daha kavî, Ya ekva min-külli kaviy

Ey bütün zenginlerden daha zengin, Ya eğna min-külli ğaniy

Ey bütün cömertlerden daha cömert, Ya ecvedü min-külli cevad

Ey bütün şefkatlilerden daha raûf, Ya er’afü min-külli rauf

Ey bütün merhametlilerden daha rahîm, Ya erhamü min-külli rahim

Ey bütün yücelerden daha yüce, Ya ecellü min-külli celil

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

45

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb, Ya Karib

Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb, Ya Rakib

Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb, Ya Habib

Ey kullarının duâlarına cevap veren Mucîb, Ya Mucib

Ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören Hasîb, Ya Hasib

Ey bütün dertlere devâ veren Tabîb, Ya Tabib

Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr, Ya Basir

Ey her şeyden haberdar olan Habîr, Ya Habir

Ey her şeyi nûruyla aydınlatan Münîr, Ya Münir

Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn, Ya Mübin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

46

Ey mağlûp olmayan Galip, Ya ğaliben ğayra mağlub

Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr, Ya sanian ğayra masnu

Ey mahlûk olmayan Yaratıcı, Ya halikan ğayra mahluk

Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi, Ya maliken ğayra memluk

Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir, Ya kahiran ğayra makhur

Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici, Ya rafian ğayra merfu

Ey korunmayan Koruyucu, Ya hafizan ğayra mahfuz

Ey yardım edilmeyen Yardım Edici, Ya nasiran ğayra mensur

Ey gaip olmayan Şahit, Ya şahiden ğayra ğaib

Ey uzak olmayan yakın, Ya kariben ğayra baid

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

47

Ey nurların nuru, Ya nuran-nur

Ey nurları nurlandıran, Ya münevviran-nur

Ey nurlara sûret ve şekil veren, Ya musavviran-nur

Ey nurları yaratan, Ya halikan-nur

Ey nurları takdir eden, Ya mukaddiran-nur

Ey nurları idâre eden, Ya müdebbiran-nur

Ey bütün nurlardan evvel olan Nur, Ya nuran kable külli nur

Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur, Ya nuran ba’de külli nur

Ey bütün nurların üstünde olan Nur, Ya nuran fevka külli nur

Ey hiçbir nûrun Kendisine benzemediği Nur, Ya nuran leyse mislehu nur

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

48

Ey bağış ve ihsânı şerefli olan, Ya men atauhu şerif

Ey fiili latîf olan, Ya men fi’lühü latif

Ey lütfü dâim olan, Ya men lütfuhu mukim

Ey ihsânı kadîm olan, Ya men ihsanuhu kadim

Ey sözü hak olan, Ya men kavlühü hak

Ey vaadi doğru olan, Ya men va’dühü sıdk

Ey affı fazıl olan, Ya men afvühü fadl

Ey azâbı adâlet olan, Ya men azabühü adl

Ey zikri tatlı olan, Ya men zikruhu hulv

Ey dostluğu lezzetli olan, Ya men ünsühü leziz

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

49

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey kullarına nîmet ihsan eden Münevvil, Ya Münevvil

Ey bütün müşkülleri halleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran Mufassıl, Ya Mufassıl

Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil, Ya Mübeddil

Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil, Ya Müsehhil

Ey istediğini zelîl kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil, Ya Müzellil

Ey kitaplar ve bereketler indiren; dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil, Ya Münezzil

Ey kâinattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hâle sevk eden Muhavvil, Ya Muhavvil

Ey her şeyi münâsip şekilde güzelleştiren Mücemmil, Ya Mücemmil

Ey her şeyi kemâle erdiren Mükemmil, Ya Mükemmil

Ey istediğini istediğine üstün kılan Mufaddıl, Ya Mufaddıl

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

50

Ey her şeyi gören, fakat kendisi görülmeyen, Ya men yera vela yüra

Ey her şeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan, Ya men yahluku vela yuhlak

Ey her şeye yol gösteren, fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan, Ya men yehdi vela yuhda

Ey hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan, Ya men yuhyi vela yuhya

Ey her şeyi doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan, Ya men yut’imu vela yut’am

Ey her şeyi koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan, Ya men yüciru vela yücar

Ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, Ya men yakdı vela yukda aleyh

Ey hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen, Ya men yahkümu vela yuhkemu aleyh

Ey doğurmayan ve doğmayan, Ya men lem yelid velem yuled

Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan, Ve lem yekün lehü küfüven ehad

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

51

Ey en güzel Sevgili, Ya nimel-habib

Ey en güzel Tabip, Ya nimet-tabib

Ey en güzel hesap gören, Ya nimel-hasib

Ey en güzel Yakın, Ya nimel-karib

Ey en güzel Gözetleyici, Ya nimer-rakib

Ey en güzel Cevap Veren, Ya nimel-mücib

Ey en güzel Dost, Ya nimel-enis

Ey en güzel Vekîl, Ya nimel-vekil

Ey en güzel Efendi, Ya nimel-mevla

Ey en güzel Yardımcı, Ya nimen-nasir

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

52

Ey kendisini tanıyanların sevinci, Ya sürurel-arifin

Ey kendisini arzulayanların dostu, Ya enisel-müridin

Ey kendisine müştâk olanların imdâdına koşan, Ya muğisel-müştakin

Ey tövbekârların sevgilisi, Ya habibet-tevvabin

Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren, Ya razıkal-mukıllin

Ey günahkârların ümidi, Ya recael-müznibin

Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı, Ya kaşifel-mekrubin

Ey gamlılara nefes aldıran, Ya müneffisen anil-mağmumin

Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren, Ya müferricen anil-mahzunin

Ey evvel ve âhirlerin ilâhı, Ya ilahel-evveline vel-ahirin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

53

Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi, Ya Rabbel-cenneti ven-nar

Ey peygamberler ve hayırlıların Rabbi, Ya Rabben-nebiyyine vel-ahyar

Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi, Ya Rabbes-sıddikine vel-ebrar

Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi, Ya Rabbes-sığari vel-kibar

Ey dânelerin ve meyvelerin Rabbi, Ya Rabbel-hububi vel-esmar

Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi, Ya Rabbel-enhari vel-eşcar

Ey sahraların ve çöllerin Rabbi, Ya Rabbes-sahara vel-kıfar

Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi, Ya Rabbel-abidi vel-ahrar

Ey açığa çıkarma ve gizlemelerin Rabbi, Ya Rabbel-i’lani vel-ısrar

Ey gece ve gündüzün Rabbi, Ya Rabbel-leyli ven-nehar

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

54

Ey ilmi her şeye ulaşan, Ya men lahika fi-külli şeyin ilmüh

Ey basarı her şeye nüfûz eden, Ya men nefeze bi-külli şeyin basaruh

Ey kudreti her şeye bâliğ olan, Ya men belağat ila-külli şeyin kudretüh

Ey nîmetleri sayılamayan, Ya men la yuhsil-ibadü na’maeh

Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği, Ya men la teblüğul-halaiku şükreh

Ey zihinlerin, yüceliğini idrak edemediği, Ya men la tüdrikül-efhamu celaleh

Ey hayallerin, hakîkatine erişemediği, Ya men la tenalül-evhamü künheh

Ey azamet ve kibriyâ örtüsü olan, Ya menil-azametü vel-kibriyau ridauh

Ey heybet ve saltanat güzelliği olan, Ya menil-heybetü ves-sultanü behauh

Ey bekası izzetle yücelenen, Ya men teazzeze bil-izzi bekauh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

55

Ey en yüce misâller Kendisine ait olan, Ya men lehül-meselül-a’la

Ey en yüce sıfatlar Kendisine ait olan, Ya men lehüs-sıfatül-ula

Ey âhiret ve dünya Kendisine âit olan, Ya men lehül-ahiretü vel ula

Ey Cennetül-Mevâ’nın sahibi, Ya men lehül-Cennetül-Me’va

Ey Cehennem ve ateşin sahibi, Ya men lehün-naru vel-leza

Ey en büyük âyetler sahibi, Ya men lehül-ayatül-kübra

Ey en güzel isimler sahibi, Ya men lehül-esmaül-hüsna

Ey hüküm ve kazâ sahibi, Ya men lehül-hükmü vel-kada

Ey yüce göklerin sahibi, Ya men lehüs-semavatül-ula

Ey arş ve yerin sahibi, Ya men lehül-arşu ves-sera

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

56

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey kullarını çok çok affeden Afüvv, Ya Afüvv

Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafûr, Ya Gafur

Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd, Ya Vedud

Ey rızâsı için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr, Ya Şekur

Ey âsileri hemen cezâlandırmayıp, çok sabreden Sabûr, Ya Sabur

Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf, Ya Rauf

Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf, Ya Atuf

Ey bütün mahlûkatı maddî ve manevî kirlerden arındıran Kuddüs, Ya Kuddus

Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy, Ya Hayy

Ey gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan Kayyûm, Ya Kayyum

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

57

Ey semâda azameti görülen, Ya men hüve fis-semai azametuh

Ey yerde âyetleri tecellî eden, Ya men hüve fil-ardi ayatüh

Ey her şeyde delilleri bulunan, Ya men hüve fi-külli şeyin delailüh

Ey denizde acâip sanatları bulunan, Ya men hüve fil-bihari acaibüh

Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten, Ya men yebdeul-halka sümme yuiduh

Ey dağlarda hazineleri bulunan, Ya men hüve fil-cibali hazainuh

Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan, Ya men ahsene külli şey’in halakah

Ey bütün işler kendisine dönen, Ya men ileyhi yurceül-emrü küllüh

Ey her şeyde lütfü açıkça görünen, Ya men zahera fi-külli şey’in lütfüh

Ey mahlûkatına kudretini tanıtan, Ya men yuarrifül-halaika kudreteh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

58

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, Ya habibe men la habibe leh

Ey tabibi olmayanların tabibi, Ya tabibe men la tabibe leh

Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların Mucîbi, Ya mucibe men la mucibe leh

Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi, Ya şefika men la şefika leh

Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, Ya refika men la refika leh

Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların Şefîi, Ya şefia men la şefia leh

Ey imdâdına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi, Ya muğise men la muğise leh

Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi, Ya delile men la delile leh

Ey rehberi olmayanların rehberi, Ya kaide men la kaide leh

Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi, Ya rahime men la rahime leh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

59

Ey Kendisini her şeye bedel yeter görenlerin Kâfisi, Ya kafiye menistekfah

Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi, Ya hadiye menistehdah

Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten, Ya kaliye menisteklah

Ey Kendisini çağıranları Cennetine dâvet eden, Ya daiye menisted’ah

Ey Kendisinden şifa isteyene şifa veren, Ya şafiye menisteşfah

Ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden, Ya kadiye menistekdah

Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren, Ya muğniye menisteğnah

Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren, Ya mufiye menistevfah

Ey kuvvet ve güç isteyenlere kâfi kuvvet veren, Ya mukavviye menistakvah

Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi, Ya veliyye menistevlah

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

60

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey her şeyden önce olan Evvel, Ya Evvel

Ey her şeyden sonra olan Âhir, Ya Ahir

Ey varlığı apaçık görünen Zâhir, Ya Zahir

Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın, Ya Batın

Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık, Ya Halık

Ey her şeyi münâsip bir şekilde rızıklandıran Râzık, Ya Razık

Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sâdık, Ya Sadık

Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık, Ya Sabık

Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik, Ya Saik

Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Fâlık, Ya Falik

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

61

Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren, Ya men yukallibül-leyle ven-nehar

Ey karanlıkları ve nûru yaratan, Ya men halekaz-zulümati ven-nur

Ey gölgeleri ve harâreti meydana getiren, Ya men cealez-zılle vel-harur

Ey güneş ve aya boyun eğdiren, Ya men sehharaş-şemse vel-kamer

Ey ölümü ve hayatı yaratan, Ya men halekal-mevte vel-hayat

Ey yaratmak ve emretmek Kendisine âit olan, Ya men lehül-halku vel-emr

Ey eş ve evlât edinmeyen, Ya men lem yettahiz sahibeten ve la velede

Ey mülkünde hiçbir şerîki olmayan, Ya men lem yekün lehü şerikün fil-mülk

Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan, Ya men lem yekün lehü veliyyün-minez-züll

Ey havl ve kuvvet kendisine âit olan, Ya men lehül-havlü vel-kuvveh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

62

Ey Kendisini arzulayanların murâdını bilen, Ya men ya’lemü muradel-müridin

Ey Kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, Ya men yemlikü havaices-sailin

Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten, Ya men yesmeu eninel-valihin

Ey Kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, Ya men yera bükael-haifin

Ey suskunların içinden geçenleri bilen, Ya men ya’lemü damiras-samitin

Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedâmetini gören, Ya men yerâ nedemen-nadimin

Ey tövbekârların özrünü kabul eden, Ya men yakbelü uzret-taibin

Ey fesatçıların işini düzeltmeyen, Ya men la yuslihu amelel-müfsidin

Ey iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmeyen, Ya men la yudiu ecrel-muhsinin

Ey Kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, Ya men la yeb’udu an-kulubil-arifin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

63

Ey bekası dâim olan, Ya daimel-beka

Ey hatâları bağışlayan, Ya ğafirel-hata

Ey duâları işiten, Ya samiad-dua

Ey ihsânı geniş olan, Ya vasial-ata

Ey gökleri yükselten, Ya rafias-sema

Ey belâları defeden, Ya kaşifel-bela

Ey medih ve senâsı büyük olan, Ya azimes-sena

Ey varlığının parıltısı kadîm olan, Ya kadimes-sena

Ey vefâsı çok olan, Ya kesirel-vefa

Ey mükâfatı şerefli olan, Ya şerifel-ceza

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

64

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey çok affeden Gaffâr, Ya Gaffar

Ey bütün ayıpları örten Settâr, Ya Settar

Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr, Ya Kahhar

Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr, Ya Cebbar

Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr, Ya Sabbar

Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk, Ya Rezzak

Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh, Ya Fettah

Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm, Ya Allam

Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb, Ya Vehhab

Ey bütün tövbeleri kabul eden Tevvâb, Ya Tevvab

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

65

Ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan, Ya men halekani ve sevvani

Ey bana rızık veren ve terbiye eden, Ya men razekani ve rabbani

Ey beni yedirip içiren, Ya men et’ameni ve sekani

Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan, Ya men karrabeni ve ednani

Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen, Ya men asameni ve kefani

Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten, Ya men hafizani ve kelani

Ey bana tevfîk edip hidâyet eden, Ya men veffekani ve hedani

Ey beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren, Ya men eazzeni ve ağnani

Ey beni öldürüp dirilten, Ya men emateni ve ahyani

Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran, Ya men aneseni ve avani

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

66

Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren, Ya men yuhikkul-hakka bi-kelimatih

Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan, Ya men la muakkibe li-hükmih

Ey kazâsını geri çevirecek kimse olmayan, Ya men la radde li-kadaih

Ey kişiye kalbinden daha yakın olan, Ya men yehulü beynel-mer’i ve kalbih

Ey kullarından tövbeyi kabul eden, Ya men yakbelüt-tevbete an-ibadih

Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, Ya men la tenfeuş-şefaatü illa biiznih

Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan, Ya menis-semavatü matviyyetün bi-yeminih

Ey yolundan sapanları en iyi bilen, Ya men hüve a’lemu bimen dalle an sebilih

Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla Kendisini tesbih ettiği, Ya men yüsebbihür-ra’dü bi-hamdihi velmelaiketü min-hifetih

Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen, Ya men yürsilür-riyaha büşran beyne yedey rahmetih

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

67

Ey yeri beşik yapan, Ya men cealel-arda mihada

Ey dağları direk yapan, Ya men cealel-cibale evtada

Ey güneşi kandil kılan, Ya men cealeş-şemse siraca

Ey ay’ı nur kılan, Ya men cealel-kamera nura

Ey geceyi örtü yapan, Ya men cealel-leyle libasa

Ey gündüzü maîşet zamanı yapan, Ya men cealen-nehara meaşa

Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan, Ya men cealen-nevme sübata

Ey semâyı bina kılan, Ya men ceales-semae binaa

Ey eşyayı çift çift yaratan, Ya men cealel-eşyae ezvaca

Ey ateşi gözcü kılan, Ya men cealen-nara mirsada

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

68

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey gerçek şefaat sahibi Şefî, Ya Şefi

Ey gizli açık her sesi işiten Semî, Ya Semi

Ey istediğini yükselten Rafî, Ya Refi

Ey istediğini engelleyen Menî, Ya Meni

Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedî, Ya Bedi

Ey hesâbı en süratli bir şekilde gören Serî, Ya Seri

Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr, Ya Beşir

Ey kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla korkutan Nezîr, Ya Nezir

Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr, Ya Kadir

Ey her şeye gücü yeten Muktedir, Ya Muktedir

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

69

Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi, Ya hayyu kable külli hayy

Ey bütün dirilerden sonra bâkî kalacak gerçek hayat sahibi, Ya hayyu ba’de külli hayy

Ey hiçbir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi la yüşbihuhu şey

Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi leyse kemislihi hayy

Ey hiçbir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi la yüşarikühü hayy

Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi la yahtacü ila-hayy

Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi yümitu külle hayy

Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi yerzuku külle hayy

Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi yuhyil-mevta

Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi, Ya hayyül-lezi la yemut

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

70

Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi, Ya men lehu zikrün la yünsa

Ey söndürülemeyen nûrun sahibi, Ya men lehu nurun la yutfa

Ey had ve hesâba gelmeyen medih ve senâ sahibi, Ya men lehu senaun la yuhsa

Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi, Ya men lehu nuitün la tüğayyer

Ey sayılamayan nîmetler sahibi, Ya men lehu niamün la tuad

Ey zevâl bulmayan saltanat sahibi, Ya men lehu mülkün la yezul

Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celâl sahibi, Ya men lehu celalün la yükeyyef

Ey reddedilemeyen hüküm sahibi, Ya men lehu kadaun la yüred

Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi, Ya men lehu sıfatün la tübeddel

Ey tam idrak edilemeyen kemâl sahibi, Ya men lehu kemalün la yüdrek

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

71

Ey âlemlerin Rabbi, Ya rabbel-alemin

Ey amellerin karşılıklarının verildiği Kıyamet Gününün sahibi, Ya malike yevmid-din

Ey sabredenleri seven, Ya men yuhibbüs-sabirin

Ey tövbe edenleri seven, Ya men yuhibbüt-tevvabin

Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven, Ya men yuhibbül-mütetahhirin

Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven, Ya men yuhibbül-muhsinin

Ey yardım edenlerin en hayırlısı, Ya men hüve hayrun-nasırin

Ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı, Ya men hüve hayrül-fasılin

Ey iyi amellere bol karşılık verenlerin en hayırlısı, Ya men hüve hayrü'ş-şakirin

Ey ifsat edenleri en iyi bilen, Ya men hüve a'lemü bil-müfsidin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

72

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdî, Ya Mübdi

Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd, Ya Muid

Ey her şeyi muhafaza eden Hafîz, Ya Hafiz

Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît, Ya Muhit

Ey hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd, Ya Hamid

Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd, Ya Mecid

Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît, Ya Mukit

Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan Mugîs, Ya Muğis

Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz, Ya Muizz

Ey istediğini zelil kılan Müzill, Ya Müzill

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

73

Ey zıddı olmayan Ehad, Ya men hüve ehadün bila dıddin

Ey dengi bulunmayan Ferd, Ya men hüve ferdün bila niddin

Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed, Ya men hüve samedün bila aybin

Ey çifti bulunmayan Vitr, Ya men hüve vitrün bila şef’in

Ey veziri bulunmayan Rab, Ya men hüve rabbün bila vezirin

Ey fakirliği bulunmayan Ganî, Ya men hüve ğaniyyün bila fakrin

Ey azledilemeyen Sultan, Ya men hüve sultanün bila azlin

Ey acizden münezzeh olan Melîk, Ya men hüve melikün bila aczin

Ey benzeri olmayan Mevcûd, Ya men hüve mevcudün bila mislin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

74

Ey zikri Kendisini zikredenlere büyük şeref olan, Ya men hüve zikruhu şerefün liz-zakirin

Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan, Ya men hüve şükrühü fevzün liş-şakirin

Ey hamdı Kendisini övenlere büyük iftihar vesilesi olan, Ya men hüve hamdühü fahrun lil-hamidin

Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan, Ya men hüve taatühü necatün lil-mutiin

Ey kapısı, Kendisini arayanlara açık olan, Ya men hüve babuhü meftuhun lit-talibin

Ey yolu müminlere zâhir ve belli olan, Ya men hüve sebilühü vadıhun lil-müminin

Ey âyetleri bakanlar için kesin delil olan, Ya men hüve ayatühü bürhanün lin-nazırin

Ey kitabı kuvvetli îman sahipleri için öğüt olan, Ya men hüve kitabühü tezkiretün lil-mukınin

Ey affı günahkarlar için sığınak olan, Ya men hüve afvühü melceün lil-müznibin

Ey rahmeti muhsinler için yakın olan, Ya men hüve rahmetühu karibün lil-muhsinin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

75

Ey ismi yüce ve mübarek olan, Ya men tebarakesmuh

Ey şan ve makamı yüksek olan, Ya men teala cedduh

Ey senâ ve övgüsü büyük olan, Ya men celle senauh

Ey kendisinden başka ilâh olmayan, Ya men la ilahe ğayruh

Ey isimleri mukaddes olan, Ya men tekaddeset esmauh

Ey bekâsı devam eden, Ya men yedumu bekauh

Ey azameti, bahâ ve kadri olan, Ya menil-azametü behauh

Ey büyüklük perdesi olan, Ya menil-kibriyau ridauh

Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan, Ya men la yuhsa alauh

Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen, Ya men la yuaddu na’mauh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

76

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey kullarına yardım eden Muîn, Ya Muin

Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübîn, Ya Mübin

Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn, Ya Emin

Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn, Ya Mekin

Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve Kendisine güvenilen Metîn, Ya Metin

Ey azap ve ikâbı şiddetli olan Şedîd, Ya Şedid

Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd, Ya Şehid

Ey bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd, Ya Raşid

Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd, Ya Hamid

Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd, Ya Mecid

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

77

Ey yüce Arşın sahibi, Ya zel-arşil-mecid

Ey dosdoğru sözün sahibi, Ya zel-kavlis-sedid

Ey yerli yerince yapılan fazıl ve kerem sahibi, Ya zel-fadlir-reşid

Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi, Ya zel-batşiş-şedid

Ey vaad ve tehdit sahibi, Ya zel-va’di vel-vaid

Ey uzak olmayan yakın, Ya kariben ğayra baid

Ey en fazla övgüye lâyık olan dost, Ya men hüvel-veliyyül-hamid

Ey her şeyi müşahedesi altında tutan, Ya men hüve ala-külli şeyin şehid

Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan, Ya men hüve leyse bi-zallamin lil-abid

Ey kuluna şah damarından daha yakın olan, Ya men hüve akrebu ileyhi min-hablil-verid

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

78

Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan, Ya men la şerike lehu ve la vezir

Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan, Ya men la şebihe lehu ve la nazir

Ey güneş ve nurlu ayın yaratıcısı, Ya halikaş-şemsi vel-kameril-münir

Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren, Ya muğniyel-baisil-fakir

Ey küçük yavrulara rızık veren, Ya razikat-tıflis-sağir

Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden, Ya rahimeş-şeyhil-kebir

Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı, Ya ismetel-haifil-müstecir

Ey kullarının her halini gören, Ya men hüve bi-ibadihi basir

Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, Ya men hüve bi-havaicil-ibadi habir

Ey her şeye gücü yeten, Ya men hüve ala-külli şeyin kadir

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

79

Ey cömertlik ve nimetler sahibi, Ya zel-cudi ven-niam

Ey fazıl ve kerem sahibi, Ya zel-fadli vel-kerem

Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi, Ya zel-be’si ven-nekam

Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan, Ya halikal-levhi vel-kalem

Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan, Ya bariez-zerri ven-nesem

Ey bütün kullarına ilhamda bulunan, Ya mülhimel-arabi vel-acem

Ey zarar ve elemi gideren, Ya kaşifed-durri vel-elem

Ey gizli sır ve kaygıları bilen, Ya alimes-sirri vel-himem

Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi, Ya men lehül-beytü vel-haram

Ey eşyayı yoktan yaratan, Ya men yahlükul-eşyae minel-adem

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

80

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey gerçek adalet sahibi Âdil, Ya Adil

Ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden Kâbil, Ya Kabil

Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fâdıl, Ya Fadıl

Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fâil, Ya Fail

Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil, Ya Kafil

Ey her şeyi meydana getiren Câil, Ya Cail

Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil, Ya Kamil

Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran Fâtır, Ya Fatır

Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib, Ya Talib

Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb, Ya Matlub

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

81

Ey güç ve havliyle nimet veren, Ya men en’ame bi-havlih

Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden, Ya men ekreme bi-tavlih

Ey tekrar tekrar lütufta bulunan, Ya men âde bi-lütfih

Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren, Ya men teazzeze bi-kudretih

Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen, Ya men kaddera bi-hikmetih

Ey tedbîriyle hükmeden, Ya men hakeme bi-tedbirih

Ey ilmiyle her şeyi idare eden, Ya men debbera bi-ilmih

Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen, Ya men tecaveze bi-hilmih

Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan, Ya men dena fi-uluvvih

Ey yakınlığında yüceliği tezâhür eden, Ya men ala fi-dünüvvih  

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

82

Ey dilediğini yaratan, Ya men yahluku ma yeşa

Ey dilediğini yapan, Ya men yef’alü ma yeşa

Ey dilediğine hidayet eden, Ya men yehdi men yeşa

Ey dilediğini saptıran, Ya men yudillu men yeşa

Ey dilediğini bağışlayan, Ya men yağfiru limen yeşa

Ey dilediğine azap eden, Ya men yuazzibu men yeşa

Ey dilediğinin tövbesini kabul eden, Ya men yetubu ala men yeşa

Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, Ya men yusavviru fil-erhami keyfe yeşa

Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan, Ya men yezidü fil-halki ma yeşa

Ey rahmetini dilediğine tahsis eden, Ya men yahtassu bi-rahmetihi men yeşa

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

83

Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen, Ya men lem yettehiz sahibeten vela velede

Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan, Ya men la yüşrikü fi-hükmihi ehade

Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, Ya men ceale li-külli şey’in kadra

Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden, Ya men lem yezel rahime

Ey melekleri elçi kılan, Ya cailel-melaiketi rusüle

Ey semâda burçlar meydana getiren, Ya men ceale fis-semai büruce

Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, Ya men cealel-arda karara

Ey insanı bir damla sudan yaratan, Ya men ceale minel-mai beşere

Ey her şeyi sayarak hesabını yapan, Ya men ahsa külle şey’in adede

Ey her şeyi ilmiyle kuşatan, Ya men ehata bi-külli şey’in ilme

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

84

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd, Ya Ferd

Ey zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr, Ya Vitr

Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad, Ya Ehad

Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed, Ya Samed

Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced, Ya Emced

Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz, Ya Eazz

Ey sonsuz azamet ve celâl sahibi Ecell, Ya Ecell

Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan Ehakk, Ya Ehakk

Ey herkesten fazla iyilik yapan Eberr, Ya Eberr

Ey varlığının sonu olmayan Ebed, Ya Ebed

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

85

Ey Kendisini tanımak isteyenlerin mârufu, Ya ma’rufe men arefeh

Ey Kendisine ibâdet edenlerin mâbudu, Ya ma’bude men abedeh

Ey Kendisine şükredenlerin meşkûru, Ya meşkure men şekerah

Ey Kendisini zikredenlerin mezkûru, Ya mezkura men zekerah

Ey Kendisini övenlerin mahmûdu, Ya mahmude men hamideh

Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan, Ya mevcude men talebeh

Ey Kendisini bir tanıyanların mevsûfu, Ya mevsufe men vehhadeh

Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi, Ya mahbube men ehabbeh

Ey Kendisini arzulayanların merğubu, Ya merğube men eradeh

Ey dergâhına dönenlerin maksudu, Ya maksude men enabe ileyh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

86

Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, Ya men la mülke illa mülkeh

Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği, Ya men la yuhsil-ibadü senaeh

Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği, Ya men la tasiful-halaiku celaleh

Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği, Ya men la yüdrikül-ebsaru kemaleh

Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü, Ya men la yeblüğul-efhamü sıfateh

Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, Ya men la yenalül-efkaru kibriyaeh

Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, Ya men la yuhsinül-insanü nüuteh

Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği, Ya men la yuraddül-ibadü kadaeh

Ey her şeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, YYa men zahara fi-külli şeyin ayatüh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar. o:p>

 

87

Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, Ya habibel-bekkain

Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı, Ya senedel-mütevekkilin

Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, Ya hadiyel-mudıllin

Ey müminlerin dost ve sahibi, Ya veliyyel-mü’minin

Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, Ya enisez-zakirin

Ey bütün güçlülerden daha güçlü, Ya akderal-kadirin

Ey bütün bakanlardan daha iyi gören, Ya ebsaran-nazırin

Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim, Ya a’lemel-alimin

Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı, Ya mefzeal-melhufin

Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, Ya ensaran-nasırin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

88

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey gerçek ikram sahibi Mükrim, Ya Mükrim

Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzım, Ya Muazzim

Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’ım, Ya Müna’im

Ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren Mu’ti, Ya Mu’ti

Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî, Ya Muğni

Ey canlılara hayat veren Muhyî, Ya Muhyi

Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdî, Ya Mübdi

Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî, Ya Mürdi

Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî, Ya Münci

Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn, Ya Muhsin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

89

Ey her şeye kâfi, Ya kafiye külli şey

Ey her şeyi idare eden kaim, Ya kaimen ala-külli şey

Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen, Ya men la yüşbihuhu şey

Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan, Ya men la yezidu fi-mülkihi şey

Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan, Ya men la yenkusu min-hazainihi şey

Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan, Ya men la yehfa aleyhi şey

Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan, Ya men leyse kemislihi şey

Ey her şeyin anahtarı elinde olan, Ya men biyedihi mekalidü külli şey

Ey rahmeti her şeyi kuşatan, Ya men vesiat rahmetühü küllü şey

Ey her şey fâni olduğu halde Kendisi bâkî kalan, Ya men yebka ve yefna küllü şey

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

90

Ey gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen, Ya men la ya’lemül-ğaybe illa hu

Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse defedemeyen, Ya men la yasrifüs-sûe illa hu

Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen, Ya men la yüdebbirül-emre illa hu

Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen, Ya men la yağfirüz-zünube illa hu

Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen, Ya men la yukallibül-kalbe illa hu

Ey mahlûkatı Kendisinden başkası yaratamayan, Ya men la yahlukul-halka illa hu

Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan, Ya men la yutimmün-ni’mete illa hu

Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan, Ya men la yünezzilül-ğayse illa hu

Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen, Ya men la yuhyil-mevta illa hu

Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan, Ya men la yuğni alet-tahkiki illa hu

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

91

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif, Ya Kaşif

Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric, Ya Faric

Ey her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih, Ya Fatih

Ey kullarına yardım eden Nâsır, Ya Nasır

Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin, Ya Damin

Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir, Ya Amir

Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhî, Ya Nahi

Ey kullarının ümidi olan Recâ, Ya Reca

Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ, Ya Mürteca

Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmür-Recâ, Ya Azimer-reca

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

92

Ey zayıfların yardımcısı, Ya muined-duafa

Ey fakirlerin hazînesi, Ya kenzel-fukara

Ey gariplerin sahibi, Ya sahibel-ğuraba

Ey dostların yardımcısı, Ya nasırel evliya

Ey düşmanların kahredicisi, Ya kahiral-a’da

Ey gökleri yükselten, Ya rafias-sema

Ey belâları kaldıran, Ya kaşifel-bela

Ey dostların can yoldaşı, Ya enisel-evliya

Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi, Ya habibel-etkıya

Ey zenginlerin mabudu, Ya ilahel-ağniya

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

93

Ey her şeyin evveli ve âhiri, Ya evvele külli şeyin ve ahirah

Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı, Ya ilahe külli şeyin ve saniah

Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı, Ya razika külli şeyin ve halikah

Ey her şeyin yaratıcısı ve sultânı, Ya fatıra külle şeyin ve melikeh

Ey her şeyi daraltan ve genişleten, Ya kabida külli şeyin ve basıtah

Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden, Ya mubdie küllü şeyin ve muideh

Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden, Ya müsebbibe külli şeyin ve mukaddirah

Ey her şeyi terbiye ve idâre eden, Ya mürebbiye külli şeyin ve müdebbirah

Ey her şeyi döndüren ve değiştiren, Ya mükevvira külli şeyin ve muhavvileh

Ey her şeyi dirilten ve öldüren, Ya muhyiye külli şeyin ve mümiteh

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

94

Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı, Ya hayra zakirin ve mezkur

Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı, Ya hayra şakirin ve meşkur

Ey övülenlerin ve övenlerin en hayırlısı, Ya hayra hamidin ve mahmud

Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı, Ya hayra şahidin ve meşhud

Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı, Ya hayra dain ve med’uv

Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı, Ya hayra mücibün ve mücab

Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı, Ya hayra munisin ve enis

Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı, Ya hayra sahibin ve celis

Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı, Ya hayra maksudin ve matlub

Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı, Ya hayra habibin ve mahbub

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

95

Ey kendisini çağıranlara cevap veren, Ya men hüve li-men deahü mücib

Ey kendisine itaat edenleri seven, Ya men hüve li-men etaahü habib

Ey kendisini sevenlere yakın olan, Ya men hüve li-men ehabbehü karib

Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, Ya men hüve bi-men eradehü alim

Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden, Ya men hüve li-men recahü kerim

Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, Ya men hüve bi-men asahü halim

Ey yumuşaklığında hikmetli davranan, Ya men hüve fi-hilmihi hakim

Ey hükmünde büyük olan, Ya men hüve fi-hükmihi azim

Ey azametinde merhametli olan, Ya men hüve fi-azametihi rahim

Ey ihsânında kadîm olan, Ya men hüve fi-ihsanihi kadim

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

96

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey sebepleri takdir eden Müsebbib, Ya Müsebbib

Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib, Ya Mukarrib

Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib, Ya Muakkıb

Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren Mukallib, Ya Mukallib

Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir, Ya Mukaddir

Ey her şeyi düzene koyan Mürettib, Ya Mürettib

Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib, Ya Murağğib

Ey kullarına öğüt veren Müzekkir, Ya Müzekkir

Ey mahlûkatı var eden Mükevvin, Ya Mükevvin

Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir, Ya Mütekebbir

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

97

Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan, Ya men la yüşğıluhu sem’un an-sem’in

Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan, Ya men la yemneuhu fi’lün an-fi’lin

Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan, Ya men la yülhihi kavlün an-kavlin

Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen, Ya men la yuğallituhu süalün an-süalin

Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan, Ya men la yübrimuhu ilhahul-mülihhin

Ey müminlerin kalplerini İslâm’la genişleten, Ya men şeraha bil-İslami sudurel-mü’minin

Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden, Ya men etabe bi-zikrihi kulubel-muhbitin

Ey kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan, Ya men la yağibu an-kulubil-müştakin

Ey kendisini arzulayanların son arzusu, Ya men hüve ğayetü muradil-müridin

Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan, Ya men la yahfa aleyhi şey’ün fil-alemin

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

98

Ey her şeyi var olmadan bilen, Ya men hüve ilmühü sabık

Ey vaadi doğru olan, Ya men hüve va’dühü sadık

Ey lütfü açık olan, Ya men hüve lütfühü zahir

Ey emri üstün ve galip olan, Ya men hüve emrühü ğalib

Ey kitabı sağlam olan, Ya men hüve kitabuhu muhkem

Ey kaza ve hükmü var olan, Ya men hüve kadauhu kain

Ey Kur’ân’ı yüce olan, Ya men hüve kur’anuhu mecid

Ey saltanatı kadîm olan, Ya men hüve mülkühü kadim

Ey fazıl ve keremi dâim olan, Ya men hüve fadluhu mukim

Ey Arşı büyük olan, Ya men hüve arşuhu azim

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. SSübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

99

Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi, Ya rabbel-erbab

Ey bütün kapıları açan, Ya müfettihal-ebvab

Ey sebepler tasarrufunda bulunan, Ya müsebbibel-esbab

Ey sevapları veren, Ya mu’tıyes-sevab

Ey doğruları ilham eden, Ya mülhimes-savab

Ey bulutları yoktan yaratan, Ya münşies-sehab

Ey azap ve ikabı şiddetli olan, Ya şedidel-ikab

Ey hesabı süratli gören, Ya serial-hisab

Ey dönüş kendisine olan, Ya men lehül-iyab

Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden, Ya ğafuru ya tevvab

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

100

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: Ve es’elüke bi-esmaike:

Ey Rabbimiz, Ya Rabbena

Ey İlâhımız, Ya İlahena

Ey Seyyidimiz, Ya Seyyidena

Ey Mevlâmız, Ya Mevlana

Ey Yardımcımız, Ya Nasırana

Ey Koruyucumuz, Ya Hafizena

Ey Kâdirimiz, Ya Kadirena

Ey Râzıkımız, Ya Razıkena

Ey Delilimiz, Ya Delilena

Ey Medetkârımız, Ya Muğisena

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar. Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

 

 Ey Allah’ım, ey Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden halâs eyle, muhafaza et, necat ver! Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen-nar.

 

Allah’ım, bize âfiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennete koy.  Ve afina va’fu anna ve edhil-nel Cennete dare kudsike meal-ebrar.

 

Bunu sadece affınla yap, ey kullarını azaptan koruyan Mücîr! Fazıl ve kereminle olsun, ey bütün günahları bağışlayan Gafur! Bi-afvike ya Mücir, bi-fadlike ya Gaffar.

 

Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve lâtif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma, onun yaptığı iyilikler sayısınca salât ve selâm eyle! Ve es’elüke bi-hakkı hazihil-esmail-kerimetiş-şerifeti ves-sıfatil-celiletil-latifeti en-tusalli ala-seyyidina Muhammedin ve ala-alihi ve sahbihi bi-adedi hasenati Muhammedin

 

Allah’ın ismiyle. Allah bana kâfi. Allah’tan başka ilâh yok. Allah her şeye şahit. De ki; O Allah’tır. Allah’ın dilediği olur. Rabbim Allah’tır. Allah’ın şânı yücedir. Allah âlîdir. Allah’a tevekkül edip güvendim. Allah onlara karşı sana kâfidir. O her şeyi işiten ve bilendir. bismillah, hasbiyallah, la ilahe illallah, şehidallah, kul-hüvallah, maşaallah, Rabbiyallah, tebarekallah, tealallah, tevekkeltü alallah, fese-yekfikehümullah, ve hüves-semiul-alim.

 

Bütün kusurlardan münezzehsin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah’ım! Eman ver bize, eman diliyorum. Sana olan medih ve senâları sayıp dökemiyorum. Sen, Zâtını övdüğün gibisin. Ey bütün kemâl sıfatlarını taşıyan hakikî Ma’bud olan Allah! Ey bütün mahlûkata rızık verip merhamet eden Rahman! Ey ahirette sâlih kullarına lütuflarda bulunacak olan Rahîm! Ey bütün günahları bağışlayan Gafûr! Ey kullarının ibâdet ve şükürlerine bol mükâfatla karşılık veren Şekûr!

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül-eman la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur,

 

 

Zâtın için saydığın güzel isimlerin, yüce sıfatların ve eksiksiz kelimelerin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki, beni, anne-babamı, Üstadım Said Nursî’yi, Nur Talebelerini ve bütün erkek ve kadın mümin ve Müslümanlardan hayatta olan ve ölenleri bağışla!  es’elüke bima ahsaytehu aleyke min-esmaikel-hüsna ve sıfatikel-ulya ve kelimatiket-tammeti en tağfire li ve li-valideyye ve li-üstadi Saidin-Nursi ve li-talebeti resailin-nur ve li-cemiil-mü’minine vel mü’minati vel-müslimine vel-müslimati el-ahyai minhüm vel-emvat.

 

Bize öyle bir merhamette bulun ki, Senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın! Ve terhamena rahmeten tuğnina biha an rahmeti men sivake min-halkike

 

Dünyada ve ahirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve dilediğimizi ihsan eyle! Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saâdet, şehâdet, ikram ve müjdeyle vermemizi nasip eyle! ve en takdiye havayicena ve tu’tiyena sualena fid-dünya vel ahireti ve tahtime lena bis-seadeti veş-şehadeti vel-kerameti vel-büşra inde firakid-dünya

 

Bizim adımıza Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı lâyık ve müstahak olduğu şeylerle mükâfatlandır. ve tecziye Muhammeden sallallahü aleyhi ve sellem anna ma hüve ehlühü ve müstahakkuh.

 

Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bizi ne nefsimize, ne de yaratıklarından hiç birine havâle etme! Ve en la tekilena ala-enfüsina tarfete aynin vela ila-ehadin-min-halkik.

 

İşlerimizi ıslah edip, yoluna koy! Bizi, hiç zâil olmayan ilim ve sıyânetinle himâye eyle! Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri muhâfaza eyle, ey Celâl ve İkram Sahibi! Ve tusliha lena şe’nena ve en tahrusena bi-aynikelleti la tenamu ve tahfezana bi-rüknikellezi la yüramu ya zelcelali vel-ikram.

 

Bizden ve bu isimleri üzerinde taşıyan kimselerden cin, insan ve şeytanlardan gelecek âfetleri, yer sarsıntılarını ve Allah korkusundan meydana gelen dağ parçalanışlarını, tâun ve vebâ musîbetlerini, kem gözleri, vücut ağrılarını ve diğer felâketleri def eyle! Ve en tasrife anna ve ammen ullika aleyhi hazihil-esmau afetel-cinni vel-insi veş-şeyatin ve zelzeletel ardi ve dekdeketel-cibali min-haşyetih. Ve afetettauni vel-vebai ve aynes-sui ve veceal-cevarihi ve sairel-afat.

 

Bizi bütün şer ve kötülüklerden muhâfaza et. Ve tahfezana min-külli şerrin ve suin.

 

Rahmetinle bize dünyada ve âhirette selâmet, âfiyet ve hayır nasip eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi!  Ve terzukanas-selamete vel-afiyete vel hayra fid-dünya vel-ahireti bi-rahmetike ya erhamer-rahimin.

 

Allah, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.), onun âl ve Ashâbına sallât ve selâm eylesin! Ve sallallahü ala-seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.

 

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Velhamdü lillahi rabbil-alemin.

 


Yukarı Git ▲
<< Önceki Sayfa

 

Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.